top of page

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://istokniki.hu/ üzembentartója, Istók Nikoletta e.v. (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére, használatának módjára:

 

A szolgáltatások igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://istokniki.hu/aszf/.

 

I. Szolgálatói adatok

 

Istók Nikoletta egyéni vállalkozó

 

 • Székhely / levelezési cím: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 27. Fsz. 2.

 • Statisztikai számjel: 52480616-9003-231-11

 • Adószám: 52480616-1-31

 • Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

 • E-mail cím: hello@istokniki.hu

 • Bankszámlaszám: 10404247-95993710-01330000

 • IBAN bankszámlaszám: HU89 10404247-95993710-01330000

 • Swift/BIC kód: OKHB HUHB

 

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető/Szolgáltató.

II. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, rendelés és fizetés menete

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja az időpont-foglalási lehetőséget, illetve közzéteszi a workshopok, tréningek időpontjait, valamint elérhetővé teszi online tananyagait, kurzusait.

 

1. Személyes coaching

 

Az Ügyfél e-mail útján jogosult időpontot foglalni. Az időpontfoglalásról Ügyfél 24 órán belül kap visszaigazolást, amely visszaigazolás mindkét fél részére létrehozza az ajánlati kötöttséget.

Hibás adatbevitel esetén Ügyfél azt a hello@istokniki.hu e-mail címre jelezheti Szolgáltató részére. Hibás időpontfoglalás esetén, Ügyfélnek az időpontfoglalást követő 24 órán belül van lehetősége azt jelezni Szolgáltatónak.

 

Ügyfél az időpontot az azt megelőző legkésőbb 24. óráig térítésmentesen lemondhatja. 24 órán belüli lemondás esetén – Ügyfél által bizonyítandó vis maior esetek kivételével – a teljes szolgáltatás díja megtérítendő Szolgáltató részére, aki egy pótidőpontot ajánl fel Ügyfél részre időpont-egyeztetési kötelezettség-mentesen. Amennyiben azt Ügyfél nem fogadja el, vagy arra 12 órán belül nem válaszol, a póthatáridő kötelesség-mentesen felszabadul a foglalás alól.

 

A coaching helyszíne a szerződés különös részét képezi, arról felek külön állapodnak meg.

 

A szerződés a coaching megkezdésével jön létre.

 

A személyes coaching árképzésére személyes megbeszélés alapján kerül sor és ez különleges szerződési feltételt képez.

 

Fizetni – Szolgáltató által kiállított számla ellenében, az azon feltüntetettek szerint – a számla kiállításától számított 7 napos banki átutalással, vagy – felek egyetértése alapján – a konzultáció helyszínén készpénzzel lehet. A helyben történő fizetés esetén Szolgáltató a teljesítéstől számított legfeljebb 8 napon belül köteles kiállítani és megküldeni Ügyfél részére a számlát.

Az elektronikus számlát Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerrel állítja ki. A Számlázz.hu Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója KBOSS.hu Kft.

 

KBOSS.hu Kft. cégadatai:

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13421739-2-41

 

KBOSS.hu Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.szamlazz.hu/aszf/ és a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ weboldalakon.

 

2. Online coaching

 

A coaching „videochat” alkalmazásával történik, ez a konzultáció megkezdésének olyan technikai előfeltétele, mellyel mindkét félnek saját felelősségére rendelkeznie szükséges. Amennyiben Ügyfél technikai feltételei nem megfelelőek, úgy a coachingot megtartottnak kell tekinteni, Ügyfél nem jogosult a konzultációs díj visszatérítésére.

 

Az online coaching további feltételeihez a II.1. pontban meghatározott feltéteket szükséges figyelembe venni, beleértve a lemondásra vonatkozó szerződési feltételeket azzal, hogy a szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

A szerződés a coaching megkezdésével jön létre.

 

Ügyfél, a szolgáltatás megkezdését követően indoklás mellőzésével felmondhatja a szolgáltatást, de köteles megfizetnie a Szolgáltató ésszerű költségeit, mely összeg nem lehet alacsonyabb, mint az óradíj szolgáltatással töltött arányos része.

A szolgáltatás egészének teljesítését követően Ügyfél a felmondási jogával nem élhet a továbbiakban.

 

3. Online workshopok

 

Szolgáltató a képzésekről hírlevélben, honlapján, illetve közösségi médiafelületein tájékoztatja az Ügyfeleket, meghatározva az adott workshop dátumát, a minimum és maximum létszámot, jelentkezési határidőt. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén az eseményt törölje, a már kifizetett díjakat teljes összegben történő visszautalása mellett. Egyéb díj megfizetésére szolgáltató nem kötelezhető.

 

Az online workshopokra a jelentkezés a részvételhez szükséges személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím) megadásával, valamint a részvételi díj kifizetésével válik teljessé. Az adatok megadása Google Formon történik, a részvételi díj a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, átutalással fizetendő.

Kedvezményeket az egyedi, előzetesen kézhez vett kuponkódok formájában ügyfél a jelentkezés során érvényesíthet. A fel nem használt kuponkódot utólag nem lehetséges érvényesíteni.

 

A szerződés a számla megküldésével jön létre. Az elektronikus számlát Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerrel állítja ki. A Számlázz.hu Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója KBOSS.hu Kft.

 

KBOSS.hu Kft. cégadatai:

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13421739-2-41

 

KBOSS.hu Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.szamlazz.hu/aszf/ és a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ weboldalakon.

Az online workshopok lemondási feltételei: Ügyfél a jelentkezését indoklás nélkül, írásban, a hello@istokniki.hu e-mail címre küldött levélben lemondhatja. Amennyiben lemondás a workshop időpontjához képest minimum 5 nappal (120 órával) korábban megérkezik, Szolgáltató a teljes részvételi díjat visszatéríti. Amennyiben a lemondás a workshop időpontjától számított 5 napon (120 órán) belül érkezik meg, visszatérítésre már nincs lehetőség.

 

III. Szerződés megszűnése

A felek között a szolgáltatás nyújtására vagy adásvétel teljesítésére vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;

 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. határidőre nem fizetéssel);

 • felek közös megegyezésével.

 

Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 

 

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 • Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatásokat az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek, tekintettel a jogszabályi környezet és etikai normák betartására.

 

 • Szolgáltató jogosult a meghirdetett workshopok, tréningek időpontjának egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja. A programok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni. Amennyiben Ügyfélnek a pótlásra kijelölt időpont nem megfelelő, Szolgáltató köteles a részvételi díjat visszautalni Ügyfélnek.

 

 • A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

 

 • A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a programok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

 • A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson (pl. hírlevélfeliratkozók, korábbi ügyfelek), és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

 

 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 

V. Az Ügyfél

 • Szolgáltató a 2022. évi XIII. törvény alapján 2022.09.01-től kisadózóként (KATÁ-s egyéni vállalkozóként) kizárólag adószámmal nem rendelkező természetes személyekkel (magánszemélyekkel) állhat üzleti kapcsolatban.

 • Fentiek értelmében a www.istokniki.hu oldalon elérhető mindenkori szolgáltatások és termékek vásárlója, azaz Ügyfél kizárólag adószámmal nem rendelkező természetes személy (magánszemély) lehet.
   

VI. Az ügyfelek jogai és kötelességei

 • Ügyfél a befizetett szolgáltatást jogosult igénybe venni.

 

 • Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

 

 • Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a program megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 • Ügyfél köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az adott egyéni vagy csoportos program megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

 

 

VII. Szerzői jogok

 

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az egyéni vagy csoportos programon tananyagként kapott információkat (beleértve a munkafüzeteket, hanganyagokat, egyéb letölthető anyagokat) az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek Szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A másokkal való megosztás semmilyen formában nem megengedett. Az egyéni vagy csoportos programokon résztvevő Ügyfelek tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

 

 

VIII. Felelősség kizárása

 

A honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért való felelősséget Szolgáltató kizárja.

 

 

IX. Záró rendelkezések

 

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

 

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt

 

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés helye

 

Név: Istók Nikoletta

Cím: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 27. Fsz. 2.

Email: hello@istokniki.hu

 

Panaszügyintézés módja

 

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat Szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

A szóban közölt panaszt Szogáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege engedi. Ha Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, Ügyfél bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06 (34) 513-010/36-os mellék

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató

Cookie tájékoztató

Kelt: Budapest, 2024. február 15.

bottom of page