top of page

Adatkezelési tájékoztató

 

I. A Tájékoztató célja és hatálya

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Istók Nikoletta ev. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

Istók Nikoletta ev. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy bármely tevékenységével megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 

II. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);

 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

 

Istók Nikoletta ev. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információbiztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

 

 

III. Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Istók Nikoletta ev.

 • Székhely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp.27. Fsz. 2.

 • Postai cím: 2500 Esztergom, Bánomi ltp.27. Fsz. 2.

 • Adószám: 26710572-2-13

 • Statisztikai számjel: 52480616-9003-231-11

 • Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

 • E-mail cím: hello@istokniki.hu

 

 

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

 • Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

 

 

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

a.    Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagara

 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére

 

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593)

 

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 

 

b.   Hírlevélre történő feliratkozás

 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális tartalmak és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

 

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593)

 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig. (Feliratkozó a hírlevelekről bármikor indoklás nélkül leiratkozhat.)

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

 

c. Személyes konzultáció

 

1. Perspektíva beszélgetés

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név

Az adatkezelés célja: időpontegyeztetés, kapcsolattartás, a szolgáltatás teljesítése

Adattovábbítás: Wix Online Platforms Limited, mint tárhelyszolgáltató vagy BlazeArts Kft., mint domain- és e-mail szolgáltató részére, a jelentkezés módjától függően (weboldalon található kapcsolati űrlap vagy e-mail)

 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Wix Online Platforms Limited (székhely: 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.); BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8)

 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a próbacoaching ellehetetlenülése

 

2. Coaching-folyamat

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás, megrendelt szolgáltatás teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, lakcím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációhoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése

Adattovábbítás: Wix Online Platforms Limited, mint tárhelyszolgáltató vagy BlazeArts Kft., mint domain- és e-mail szolgáltató részére, a jelentkezés módjától függően (weboldalon található kapcsolati űrlap vagy e-mail); KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Wix Online Platforms Limited (székhely: 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.); BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8); KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

 

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a coaching-folyamat ellehetetlenülése.

 

d. Workshop részvétel

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás, megrendelt szolgáltatás teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, lakcím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a workshophoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése

Adattovábbítás: Wix Online Platforms Limited, mint tárhelyszolgáltató vagy BlazeArts Kft., mint domain- és e-mail szolgáltató, vagy a Google Ireland Limited, mint e-mail szolgáltató részére a jelentkezés módjától függően (weboldalon található kapcsolati űrlap, e-mail vagy Google Form); KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Wix Online Platforms Limited (székhely: 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.); BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8); Google Ireland Limited (Registration Number: 368047 / VAT Number: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland); KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

 

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a workshopon való részvétel és a kiegészítő szolgáltatások ellehetetlenülése.

V. Webanalitika

Istók Nikoletta ev. tájékoztatja felhasználóit, hogy a weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja.

A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Istók Nikoletta ev. weboldalára látogatók engedélyezik Istók Nikoletta ev. részére a Google Analytics használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez Istók Nikoletta ev. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

A Google Analytics beállításai és használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Istók Nikoletta ev. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával Istók Nikoletta ev. információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalait, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalakon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy újlátogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalakon és hova lépett be.

 

 

A www.istokniki.hu weboldal által használt cookie-król részletes információt a Cookie tájékoztató tartalmaz.

 

 

VI. Kapcsolatfelvétel

 

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

 

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek 

1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 • A Felhasználó bármikor módosíthatja adatait vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

 • A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, a szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

 • Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogiszabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

 • A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

 

2. Tájékoztatás kérése

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello@istokniki.hu címen.

 • Istók Nikoletta ev. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Istók Nikoletta ev.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy azadatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelésesetét;

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 • Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

4. Hatósági jogorvoslat

 • Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos véltjogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, ​www.naih.hu

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át a (2) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

 

VIII. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat –elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 • Az adatok védelme kiterjed különösen:

 1. a jogosultalan hozzáférésre;

 2. megváltoztatásra;

 3. továbbításra;

 4. törlésre;

 5. nyilvánosságra hozatalra;

 6. véletlen sérülésre;

 7. véletlen megsemmisülésre;

 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;

 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;

 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

 

IX. Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

 3. a kérelem túlzó.

 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

 1. a kérelmet megtagadni;

 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

 • Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;

 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

 Kelt: Budapest, 2024. február 15.

bottom of page